20 Aralık 2017 Çarşamba

WPF IValueConverter Arayüzü

Giriş
Data binding de birbiri ile uyumlu olmayan veri tiplerini çevirmek için kullanılır.

İskelet
Şöyle yaparız.
public class MyConverter : IValueConverter
{
 public object Convert(object value, Type targetType, object parameter,
   CultureInfo culture)
 {
  return ...;
 }

 public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter,
  CultureInfo culture)
 {
  return ...;
 }
}
XML
Şöyle yaparız.
<Window.Resources>
 <local:MyConverter x:Key="BConverter"></local:MyConverter>
</Window.Resources>
<Button>...</Button>
<TextBlock x:Name="AnswerText"                      
 Text="Answer"                     
 Foreground="{Binding ElementName=AnswerButton,Path=IsEnabled,
  Converter={StaticResource BConverter}}"
 TextWrapping="Wrap"/>

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder