25 Ocak 2018 Perşembe

Marshal Sınıfı

AllocHGlobal metodu
Elimizde şöyle bir kod olsun.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct MyStruct
{
 public ushort a;
 public uint b;
 public uint c;
 public ushort d;
}
Bu struct'ı belleğe yazmak için şöyle yaparız.
int size = Marshal.SizeOf(typeof(T));
byte[] arr = new byte[size];
IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(size);
Marshal.StructureToPtr(str, ptr, true);
Marshal.Copy(ptr, arr, 0, size);
Marshal.FreeHGlobal(ptr);
Copy metodu
Şöyle yaparız.
byte[] arr = new byte[....];
IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(...);
...
Marshal.Copy(ptr, arr, 0, size);
FreeHGlobal metodu
Şöyle yaparız.
IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(...);
...
Marshal.FreeHGlobal(ptr);
GetLastWin32Error metodu
Elimizde şöyle bir kod olsun.
[DllImport("Kernel32.dll", SetLastError = true)]
public static extern IntPtr CreateConsoleScreenBuffer(
  uint dwDesiredAccess,
  uint dwShareMode,
  IntPtr secutiryAttributes,
  uint flags,
  IntPtr screenBufferData
);

public const int GENERIC_WRITE = 0x4000000;
public const int FILE_SHARE_WRITE = 2;
public const int CONSOLE_TEXTMODE_BUFFER = 1;
Şöyle yaparız.
IntPtr tempConsole = CreateConsoleScreenBuffer(
  GENERIC_WRITE, 
  FILE_SHARE_WRITE, 
  IntPtr.Zero, 
  CONSOLE_TEXTMODE_BUFFER, 
  IntPtr.Zero
);

int error = Marshal.GetLastWin32Error();
OffsetOf metodu
Şöyle yaparız.
public static class StructSerializer
{
 public static byte[] Serialize<T>(T data) where T : struct
 {
  List<byte> result = new List<byte>();
  Type type = data.GetType();
  IEnumerable<FieldInfo> orderedFields = type.GetFields().OrderBy(f =>
   Marshal.OffsetOf(type, f.Name).ToInt32());

  foreach (FieldInfo fieldInfo in orderedFields)
  {
   object value = fieldInfo.GetValue(data);
   MethodInfo conversion = typeof(BitConverter).GetMethod(
    nameof(BitConverter.GetBytes), new[]{fieldInfo.FieldType});
   if (conversion == null) continue;
   byte[] converted = (byte[])conversion.Invoke(null, new []{value});
   result.AddRange(converted);
  }

  return result.ToArray();
 }
}
SizeOf metodu
Bir tipin büyüklüğünü öğrenmek için şöyle yaparız.
int size = Marshal.SizeOf(typeof(T));
StructureToPtr metodu
Bir struc'ı belleğe yazmak için kullanılır.
Örnek
Elimizde bir struct olsun.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public struct CStruct
{
  //member-list
}
Bunu bir çağrıya geçmek için şöyle yaparız.
IntPtr ptr = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(typeof(CStruct)));
try{
  Marshal.StructureToPtr(myCStruct, ptr, false);
  DLLFunction(ptr, ...);
} finally {
  Marshal.FreeHGlobal(ptr);
}
Örnek
Eğer ptr daha öncede bir alanı gösteriyorsa şöyle yaparız.
Marshal.StructureToPtr(myStruct, ptr, true);

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder